1
1
1
1
1
1
1
1
11
1 1 1
 
 
บริษัทของเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์ของเรา ซึ่งประกอบไปด้วย
Software และ Hardward

     ในส่วนของ Software เรามีโปรแกรมสำเร็จรูปอยู่ 2 ผลิตภัณ์ด้วยกันคือ
1 1
 
1
11
1

       เป็นโปรแกรม
ใช้ในฝ่ายบุคคลซึ่งสามารถเก็บ
  ข้อมูลใบสมัครงานได้ เก็บประวัติพนักงานได้
1
 
1
 
11
11
1
1
1
11